SpellReagentType
Alchemy
Alchemy
Alchemy
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Jewelcrafting
Mounts
Mounts
Mounts
Mounts
Mounts
QAE
Internal
Companions
Alchemy
Alchemy
Alchemy
Cooking
Cooking
Internal
4
2
6
6
Jewelcrafting
4
2
6
6
Jewelcrafting
8
12
12
Blacksmithing
8
12
12
Blacksmithing
8
12
12
Blacksmithing
8
12
12
Blacksmithing
8
12
12
Blacksmithing
8
12
12
Blacksmithing
6
Jewelcrafting
Alchemy
4
Jewelcrafting
9
9
2
Tailoring
7
7
2
Tailoring
5
5
2
Tailoring