NPCLevelLocationFactionType
  • Xuen
??
Beast
  • Chi-Ji
??
Beast

Beast

Beast

Beast

Beast

Beast
  • Sharpeye

Beast

Beast

Beast

Beast
90
Beast

Beast

Beast
  • Chi-Ji

Beast
  • Niuzao

Beast
90
Beast

Durotar Beast

Durotar Beast

Durotar Beast

The Barrens Beast

Beast
  • Yu'lon

Beast
92
Beast
99
Beast
90
Beast
90
Beast
  • Direhorn
90
Beast
90
Beast
90
Beast

Beast
  • Kazmo
90
Beast
90
Beast
  • Ning

Beast
  • Ting

Beast
90
Beast
90
Beast
90
Beast
90
Beast
90
Beast