Zul'Drak

Zone: Zul'Drak  
 • Zone: Zul'Drak
 • Level: 73-77
 • Category: Northrend
 • Normal Drops(265)
 • NPC(200)
 • Object(80)
 • Quest(133)
 • ScreenShots(19)
nameLevelSlotType
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
75
Req.75
Food & Drink
65
Req.65
Food & Drink
70
Req.70
Scroll
70
Req.70
Scroll
162
Req.75
Ranged Wand
132
Req.77
Leg Plate
70
Req.0
Cloth
1
Req.0
Quest
70
Req.0
Junk
70
Req.0
Junk
80
Req.70
Potion
125
Req.74
Two-Hand Staff
132
Req.77
Chest Mail
158
Req.74
Waist Plate
80
Req.70
Potion
70
Req.70
Scroll
132
Req.77
Shoulder Cloth
132
Req.77
Chest Cloth
125
Req.74
Main Hand Axe
162
Req.75
One-hand Dagger
132
Req.77
Shoulder Mail
162
Req.75
Leg Plate
158
Req.74
Wrist Plate
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
1
Req.0
Quest
35
Req.35
Food & Drink
15
Req.15
Food & Drink
31
Req.21
Potion
32
Req.22
Potion
25
Req.25
Food & Drink
24
Req.14
Potion
22
Req.12
Potion
41
Req.31
Potion
45
Req.35
Potion
45
Req.45
Food & Drink
35
Req.35
Food & Drink
35
Req.35
Food & Drink
35
Req.35
Food & Drink
35
Req.35
Food & Drink
35
Req.35
Food & Drink
15
Req.15
Food & Drink
50
Req.0
Metal & Stone
15
Req.15
Food & Drink
15
Req.15
Food & Drink
15
Req.15
Food & Drink
15
Req.15
Food & Drink
25
Req.25
Food & Drink
25
Req.25
Food & Drink
25
Req.25
Food & Drink
25
Req.25
Food & Drink
25
Req.25
Food & Drink
30
Req.0
Leather
30
Req.0
Cloth
20
Req.0
Leather
15
Req.5
Potion
13
Req.3
Potion
25
Req.0
Metal & Stone
30
Req.0
Metal & Stone
30
Req.0
Metal & Stone
45
Req.45
Food & Drink
45
Req.45
Food & Drink
45
Req.45
Food & Drink
45
Req.45
Food & Drink
45
Req.45
Food & Drink
15
Req.0
Cloth
35
Req.0
Cloth
25
Req.0
Cloth
15
Req.0
Metal & Stone
40
Req.0
Cloth
24
Req.0
Herb
20
Req.0
Metal & Stone
40
Req.0
Leather
40
Req.0
Metal & Stone
32
Req.0
Herb
10
Req.0
Leather
35
Req.0
Metal & Stone
30
Req.0
Herb
20
Req.0
Herb
22
Req.0
Herb
37
Req.0
Herb
42
Req.0
Herb
40
Req.0
Leather
15
Req.0
Herb
15
Req.0
Herb
45
Req.0
Simple
10
Req.0
Metal & Stone
34
Req.0
Herb
50
Req.0
Simple
25
Req.0
Metal & Stone
40
Req.0
Simple
10
Req.0
Herb
30
Req.0
Leather
46
Req.0
Herb
5
Req.0
Metal & Stone
47
Req.0
Herb
30
Req.0
Simple
20
Req.0
Leather
10
Req.0
Metal & Stone
35
Req.0
Simple
10
Req.0
Cloth
25
Req.0
Simple
10
Req.0
Metal & Stone
5
Req.0
Cloth
10
Req.0
Leather
45
Req.40
Bow Bow
50
Req.45
Two-Hand Mace
48
Req.43
Main Hand Axe
42
Req.37
Two-Hand Sword
43
Req.38
Ranged Gun
44
Req.39
One-hand Dagger
47
Req.42
Two-Hand Staff
52
Req.0
Herb
10
Req.0
Herb
46
Req.41
Main Hand Mace
49
Req.44
Two-Hand Axe
46
Req.41
Main Hand Sword
45
Req.0
Cloth
31
Req.26
Bow Bow
33
Req.28
Ranged Gun
34
Req.29
Two-Hand Sword
38
Req.33
Main Hand Axe
54
Req.0
Herb
39
Req.34
One-hand Dagger
35
Req.30
Two-Hand Mace
37
Req.32
Two-Hand Staff
32
Req.27
Two-Hand Axe
36
Req.31
Main Hand Sword
40
Req.35
Main Hand Mace
42
Req.37
Shield Shield
23
Req.18
One-hand Dagger
24
Req.19
Two-Hand Sword
56
Req.0
Herb
48
Req.43
Hand Cloth
48
Req.43
Shield Shield
24
Req.19
Main Hand Sword
47
Req.42
Back Cloth
22
Req.17
Two-Hand Mace
22
Req.17
Main Hand Mace
49
Req.44
Shoulder Cloth
46
Req.41
Feet Cloth
23
Req.18
Two-Hand Axe
44
Req.39
Wrist Cloth
45
Req.40
Leg Cloth
23
Req.18
Two-Hand Staff
22
Req.17
Main Hand Axe
42
Req.37
Waist Cloth
22
Req.17
Ranged Gun
43
Req.38
Chest Cloth
43
Req.38
Head Cloth
24
Req.19
Bow Bow
36
Req.31
Shield Shield
48
Req.43
Feet Leather
46
Req.41
Back Cloth
59
Req.54
Two-Hand Axe
43
Req.38
Wrist Leather
49
Req.44
Hand Leather
45
Req.40
Chest Leather
33
Req.28
Shield Shield
47
Req.42
Shoulder Leather
44
Req.39
Waist Leather
33
Req.28
Hand Cloth
35
Req.30
Shoulder Cloth
56
Req.51
Main Hand Axe
57
Req.52
Two-Hand Mace
42
Req.37
Head Leather
37
Req.32
Chest Cloth
51
Req.46
Two-Hand Staff
57
Req.52
Ranged Gun
29
Req.24
Ranged Gun
55
Req.45
Bow Bow
42
Req.37
Leg Leather
53
Req.48
One-hand Dagger
33
Req.28
Head Cloth
34
Req.29
Waist Cloth
32
Req.27
Leg Leather
29
Req.24
One-hand Dagger
52
Req.47
Main Hand Sword
32
Req.27
Feet Cloth
36
Req.31
Back Cloth
20
Req.0
Simple
54
Req.49
Main Hand Mace
39
Req.34
Leg Cloth
42
Req.37
Shoulder Mail
27
Req.22
Two-Hand Mace
28
Req.23
Two-Hand Staff
22
Req.17
Shoulder Cloth
58
Req.53
Two-Hand Sword
28
Req.23
Main Hand Mace
29
Req.24
Main Hand Sword
27
Req.22
Main Hand Axe
45
Req.40
Chest Mail
49
Req.44
Back Cloth
38
Req.33
Wrist Cloth
28
Req.23
Bow Bow
48
Req.43
Wrist Mail
33
Req.28
Chest Leather
38
Req.33
Back Cloth
28
Req.23
Two-Hand Sword
47
Req.42
Hand Mail
21
Req.16
Leg Cloth
24
Req.19
Back Cloth
27
Req.22
Two-Hand Axe
22
Req.17
Wrist Cloth
23
Req.18
Shield Shield
43
Req.38
Leg Mail
23
Req.18
Chest Cloth
22
Req.17
Shield Shield
46
Req.41
Feet Mail
35
Req.30
Feet Leather
21
Req.16
Waist Cloth
25
Req.20
Hand Cloth
44
Req.39
Head Mail
23
Req.18
Feet Cloth
40
Req.0
Simple
34
Req.29
Wrist Leather
36
Req.31
Hand Leather
35
Req.30
Head Leather
22
Req.17
Back Cloth
21
Req.16
Chest Leather
44
Req.39
Waist Mail
23
Req.18
Hand Leather
39
Req.34
Waist Leather
25
Req.20
Shoulder Leather
55
Req.0
Simple
21
Req.16
Wrist Leather
55
Req.0
Food & Drink
NPCLevelLocationFactionType
 • Huge Toad
1
Zul'Drak Critter
78
Zul'Drak Undead
76 - 77
Zul'Drak Beast
76 - 77
Zul'Drak Beast
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
 • Har'koa
\x3F\x3F
Zul'Drak Not specified
1
Zul'Drak Critter
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Elemental
77
Zul'Drak Elemental
76 - 77
Zul'Drak Elemental
 • Thrym
80
Zul'Drak Undead

Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
 • Zena
4
Zul'Drak Critter
74
Zul'Drak Humanoid
 • Gurgthock
75
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
 • Yggdras
75
Zul'Drak Beast
72 - 73
Zul'Drak Beast
75
Zul'Drak Humanoid
76
Zul'Drak Elemental
71
Zul'Drak Elemental
76
Zul'Drak Humanoid
74
Zul'Drak Critter
75 - 76
Zul'Drak Beast
 • Whisker
76
Zul'Drak Beast
77
Zul'Drak Humanoid
 • Enormos
77
Zul'Drak Beast
77
Zul'Drak Humanoid
74 - 75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Elemental

Zul'Drak Humanoid
 • Scabbard
75
Zul'Drak Undead
75
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
 • Corrosion
75
Zul'Drak Undead
 • Spiked
75
Zul'Drak Undead
 • Mulch
75
Zul'Drak Undead
 • Squirmworm
75
Zul'Drak Undead
 • Baneflight
100
Zul'Drak Undead
 • Deathdrip
69
Zul'Drak Undead
 • Corpsedust
75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
74 - 75
Zul'Drak Beast
 • Burr
73
Zul'Drak Humanoid
74 - 75
Zul'Drak Beast
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
72
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
72
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
100
Zul'Drak Humanoid
 • Gurric
100
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
75
Zul'Drak Humanoid
 • Eitrigg
75
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
 • Rayne
74
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
76
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
78
Zul'Drak Humanoid
 • Alanna
75
Zul'Drak Humanoid
 • Noggra
75
Zul'Drak Humanoid
70
Zul'Drak Humanoid
 • Claudia Bloodraven
75
Zul'Drak Humanoid
 • Kevin Weaver
75
Zul'Drak Humanoid
70
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Elemental
71
Zul'Drak Humanoid
71
Zul'Drak Humanoid
100
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
78
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
 • Maaka
100
Zul'Drak Humanoid
 • Ra'wiri
75
Zul'Drak Humanoid
 • Yamuna
75
Zul'Drak Humanoid
 • Asgari
75
Zul'Drak Humanoid
 • Chin'ika
69
Zul'Drak Humanoid
 • Pan'ya
75
Zul'Drak Humanoid
 • Co'man
75
Zul'Drak Humanoid
 • Saree
75
Zul'Drak Humanoid
 • Ba'kari
75
Zul'Drak Humanoid
 • Ansari
75
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
 • Heb'Jin
77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Beast
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Not specified
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Beast
75 - 76
Zul'Drak Beast
 • Rafae
100
Zul'Drak Humanoid
 • Akali
\x3F\x3F
Zul'Drak Beast
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
 • Yara
77
Zul'Drak Humanoid
 • Drek'Maz
77
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Beast
76 - 77
Zul'Drak Elemental
74 - 75
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Humanoid
74 - 75
Zul'Drak Undead
75
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Humanoid
74 - 75
Zul'Drak Humanoid
74
Zul'Drak Humanoid
 • Danica Saint
100
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
76
Zul'Drak Humanoid

Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
 • Amarante
75
Zul'Drak Humanoid
 • Chad Carter
75
Zul'Drak Humanoid
 • Lapu Stormhorn
75
Zul'Drak Humanoid
 • Lessien
75
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid

Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
74 - 75
Zul'Drak Beast
74 - 75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
 • Rhunok
77
Zul'Drak Not specified
78
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
 • Ragemane
75
Zul'Drak Undead
76
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Elemental
75 - 76
Zul'Drak Undead
73
Zul'Drak Humanoid
73
Zul'Drak Humanoid
80
Zul'Drak Undead
 • Gymer
77
Zul'Drak Giant
 • Gerk
72
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
 • Darmuk
76
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
77
Zul'Drak Humanoid
73
Zul'Drak Undead
77
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
77
Zul'Drak Undead
77
Zul'Drak Undead
\x3F\x3F
Zul'Drak Undead
74 - 75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Undead
 • Gorebag
75
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
78
Zul'Drak Humanoid
76 - 77
Zul'Drak Humanoid
77
Zul'Drak Humanoid
 • Tiri
77
Zul'Drak Humanoid
 • Quetz'lun
\x3F\x3F
Zul'Drak Not specified
76 - 77
Zul'Drak Beast
76 - 77
Zul'Drak Elemental
77
Zul'Drak Humanoid
76
Zul'Drak Humanoid
71
Zul'Drak Humanoid
76
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
71
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
80
Zul'Drak Not specified
75 - 76
Zul'Drak Humanoid
75 - 76
Zul'Drak Undead
75
Zul'Drak Not specified
71
Zul'Drak Humanoid
75
Zul'Drak Humanoid
NameType
Wanted!
Cobalt Deposit
Frozen Herb
Wanted!
Rich Cobalt Deposit
Lichbloom
Saronite Deposit
Wanted!
Zim'Abwa
Talandra's Rose
Muddlecap Fungus
Dead Thornwood
Green Cauldron
Blue Cauldron
Frozen Herb
Purple Cauldron
Red Cauldron
Zim'Torga
Zim'Rhuk
Zol'Maz Stronghold Cache
Orders From Drakuru
Scourge Scrap Metal
Amberseed
Icethorn
Harvested Blight Crystal
Mature Water-Poppy
Crashed Plague Sprayer
Withered Batwing
Putrid Pirate Perspiration
Blight Crystal
Seasoned Slider Cider
Prismatic Mojo
Icecrown Bottled Water
Knotroot
Raptor Claw
Spiky Spider Eggs
Muddy Mire Maggots
Speckled Guano
Pickled Eagle Egg
Chilled Serpent Mucus
Crushed Basilisk Crystals
Pulverized Gargoyle Teeth
Shrunken Dragon's Claw
Wasp's Wings
Hairy Herring Heads
Amberseed
Ancient Ectoplasm
Trollbane
Frozen Spider Ichor
Abomination Guts
Crystallized Hogsnot
Ghoul Drool
Har'koan Relic
Chunk of Saronite
Treasure of Chulo the Mad
Treasure of Kutube'sa
Treasure of Gawanil
Underworld Power Fragment
Heb'Jin's Drum
Gate Lever
Drakuru's Skull
Gundrak Raptor Egg
Frozen Herb
Alliance Bonfire
Forge
Solid Chest
Wanted: Lieutenant Fangore
Apple Bob
Alliance Bonfire
Horde Bonfire
Anvil
Candy Bucket
Candy Bucket
Scourge Scrap Metal
Scourge Scrap Metal
Scourge Scrap Metal
Underworld Power Fragment
Underworld Power Fragment
Dead Thornwood
Dead Thornwood
NameLevelFactionRewardsLocation
Unfinished Business 78
10800 XP + 6 48
Zul'Drak
Just Checkin' 78
10800 XP + 6 48
Zul'Drak
Troll Patrol 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol: High Standards 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Defend the Stand 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Argent Crusade, We Are Leaving! 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
New Orders for Sergeant Stackhammer 76
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
Trouble at the Altar of Sseratus 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Strange Mojo 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Mopping Up 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol: Intestinal Fortitude 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Precious Elemental Fluids 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Leave No One Behind 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Mushroom Mixer 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Too Much of a Good Thing 76
Pick one:
26450 XP + 16
Zul'Drak
Troll Patrol: Whatdya Want, a Medal? 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Gluttonous Lurkers 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol: The Alchemist's Apprentice 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Death to the Necromagi 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Skimmer Spinnerets 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Malas the Corrupter 76
Pick one:
26450 XP + 16
Zul'Drak
A Tangled Skein 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Lab Work 76
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
The Drakkari Do Not Need Water Elementals! 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol: Something for the Pain 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
The Blessing of Zim'Abwa 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Blessing of Zim'Abwa 76
Zul'Drak
Troll Patrol: Done to Death 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Crashed Sprayer 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Pure Evil 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol: Creature Comforts 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Troll Patrol 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Troll Patrol: Can You Dig It? 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Troll Patrol: Throwing Down 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Troll Patrol: Couldn't Care Less 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Pa'Troll 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Something for the Pain 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Throwing Down 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Creature Comforts 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
The Alchemist's Apprentice 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
The Alchemist's Apprentice 76
5300 XP + 3 18
Zul'Drak
Congratulations! 76
31750 XP + 19 5
Zul'Drak
Cocooned! 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Stocking the Shelves 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Clipping Their Wings 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
The Blessing of Zim'Torga 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Blessing of Zim'Torga 77
Zul'Drak
The Leaders at Jin'Alai 77
Pick one:
Get:
21400 XP + 13
Zul'Drak
To the Witch Doctor 77
2150 XP + 1 29
Zul'Drak
Breaking Through Jin'Alai 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
To Speak With Har'koa 77
10700 XP + 6 42
Zul'Drak
You Can Run, But You Can't Hide 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
Kickin' Nass and Takin' Manes 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
An Invitation, of Sorts... 75
15700 XP + 9 42
Zul'Drak
But First My Offspring 77
Pick one:
21400 XP + 13
Zul'Drak
Darkness Calling 75
15700 XP + 9 42
Zul'Drak
Relics of the Snow Leopard Goddess 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Near Miss 75
10500 XP + 6 30
Zul'Drak
Close Call 75
10500 XP + 6 30
Zul'Drak
The Frozen Earth 77
Pick one:
21400 XP + 13
Zul'Drak
Sealing the Rifts 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Spirit of Rhunok 77
10700 XP + 6 42
Zul'Drak
Silver Lining 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
My Prophet, My Enemy 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
An End to the Suffering 77
Pick one:
26750 XP + 16 5
Zul'Drak
Dressing Down 75
15700 XP + 9 42
Zul'Drak
Suit Up! 75
15700 XP + 9 42
Zul'Drak
Plundering Their Own 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Feedin' Da Goolz 75
Pick one:
20950 XP + 13
Zul'Drak
Back to Har'koa 77
10700 XP + 6 42
Zul'Drak
Wooly Justice 77
Pick one:
21400 XP + 13
Zul'Drak
Enchanted Tiki Warriors 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Hexed Caches 77
Pick one:
21400 XP + 13
Zul'Drak
Disclosure 75
10500 XP + 6 30
Zul'Drak
The Key of Warlord Zol'Maz 77
26750 XP + 16 5
Zul'Drak
Betrayal 76
Pick one:
19 5
Zul'Drak
Rampage 77
Pick one:
26750 XP + 16 5
Zul'Drak
The Gods Have Spoken 77
26750 XP + 16 5
Zul'Drak
Convocation at Zol'Heb 78
Pick one:
19 44
Zul'Drak
Parachutes for the Argent Crusade 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Making Something Out Of Nothing 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
In Search Of Answers 75
15700 XP + 9 42
Zul'Drak
That's What Friends Are For... 76
Pick one:
21150 XP + 13
Zul'Drak
Light Won't Grant Me Vengeance 76
26450 XP + 16
Zul'Drak
A Great Storm Approaches 76
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
Gymer's Salvation 76
21150 XP + 13
Zul'Drak
Our Only Hope 76
10600 XP + 6 36
Zul'Drak
The Storm King's Vengeance 76
Pick one:
19 5
Zul'Drak
The Amphitheater of Anguish: Yggdras! 77
19 26
Zul'Drak
The Amphitheater of Anguish: Magnataur! 77
19 26
Zul'Drak
The Amphitheater of Anguish: From Beyond! 77
19 26
Zul'Drak
The Amphitheater of Anguish: Tuskarrmageddon! 77
19 26
Zul'Drak
The Amphitheater of Anguish: Korrak the Bloodrager! 77
19 26
Zul'Drak
The Champion of Anguish 78
Pick one:
19 44
Zul'Drak
The Amphitheater of Anguish: Yggdras! 77
19 26
Zul'Drak
The Champion's Call! 77
2150 XP + 1 29
Zul'Drak
Wanted: Ragemane's Flipper 75
Pick one:
26200 XP + 16
Zul'Drak
This Just In: Fire Still Hot! 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
Trolls Is Gone Crazy! 75
Pick one:
20950 XP + 13
Zul'Drak
Orders From Drakuru 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
The Ebon Watch 75
5250 XP + 3 15
Zul'Drak
Crusader Forward Camp 75
5250 XP + 3 15
Zul'Drak
The Blessing of Zim'Rhuk 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Blessing of Zim'Rhuk 77
Zul'Drak
Scalps! 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Infiltrating Voltarus 75
Pick one:
20950 XP + 13
Zul'Drak
Bringing Down Heb'Jin 77
Pick one:
21400 XP + 13
Zul'Drak
Reunited 75
Zul'Drak
Dark Horizon 75
Zul'Drak
I Sense a Disturbance 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Preparations for the Underworld 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Seek the Wind Serpent Goddess 77
10700 XP + 6 42
Zul'Drak
Foundation for Revenge 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
So Far, So Bad 75
Pick one:
20950 XP + 13
Zul'Drak
Setting the Stage 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
It Rolls Downhill 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
Hell Hath a Fury 77
Pick one:
26750 XP + 16 5
Zul'Drak
One Last Thing 77
10700 XP + 6 42
Zul'Drak
Sabotage 75
Pick one:
20950 XP + 13
Zul'Drak
Hazardous Materials 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
Blood of a Dead God 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
You Reap What You Sow 77
Pick one:
26750 XP + 16 5
Zul'Drak
Zero Tolerance 75
10500 XP + 6 30
Zul'Drak
Fuel for the Fire 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
DEPRICATED>>Enemy of Our Enemy 75
1 26
Zul'Drak
Into the Breach! 75
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
First Things First 75
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
Smoke on the Horizon 75
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
Taking a Stand 75
2100 XP + 1 26
Zul'Drak
Siphoning the Spirits 75
20950 XP + 13
Zul'Drak
Eggs for Dubra'Jin 77
21400 XP + 13
Zul'Drak
Tails Up 77
21400 XP + 13
Zul'Drak