Blackrock Mountain

Zone: Blackrock Mountain  
  • Zone: Blackrock Mountain
  • Level: 52-60
  • Category: Eastern Kingdoms
  • NPC(9)
  • Quest(15)
  • ScreenShots(8)
NPCLevelLocationFactionType
49
Blackrock Mountain Beast
51
Blackrock Mountain Elemental
48 - 49
Blackrock Mountain Humanoid
49 - 50
Blackrock Mountain Humanoid
46 - 48
Blackrock Mountain Humanoid
60
Blackrock Mountain Humanoid
60
Blackrock Mountain Humanoid
56
Blackrock Mountain Humanoid

Blackrock Mountain Humanoid
NameLevelFactionRewardsLocation
Disharmony of Flame 52
7340 XP + 4 41
Blackrock Mountain
Overmaster Pyron 52
7340 XP + 2
Blackrock Mountain
Bodley's Unfortunate Fate 60
2380 XP + 1 44
Blackrock Mountain
Three Kings of Flame 60
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
Components of Importance 60
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
Components of Importance 60
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
Components of Importance 60
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
Components of Importance 60
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
More Components of Importance 60
Pick one:
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
More Components of Importance 60
Pick one:
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
More Components of Importance 60
Pick one:
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
More Components of Importance 60
Pick one:
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
Final Preparations 60
9550 XP + 6
Blackrock Mountain
Return to Bodley 60
955 XP + 57
Blackrock Mountain
Bodley's Unfortunate Fate 60
2380 XP + 1 44
Blackrock Mountain