Champions' Hall

Zone: Champions' Hall  
 • Zone: Champions' Hall
 • Level: 0-0
 • Category: Eastern Kingdoms
 • NPC(31)
 • Quest(2)
 • ScreenShots(15)
NPCLevelLocationFactionType
 • Bruce
102
Deeprun Tram Beast
 • Unguloxx
102
Deeprun Tram Beast
 • Mazhareen
101
Deeprun Tram Beast
 • Proboskus
102
Deeprun Tram Beast
 • Ixx
101
Deeprun Tram Beast
100
Deeprun Tram Beast
 • Dippy
100
Deeprun Tram Beast
102
Deeprun Tram Beast
 • Goredome
100
Deeprun Tram Beast
103
Deeprun Tram Undead
 • Nipsy
12
Deeprun Tram Humanoid
 • Sanoriak
100
Deeprun Tram Humanoid
 • Kirrawk
100
Deeprun Tram Humanoid
101
Deeprun Tram Humanoid
 • Bo Bobble
103
Deeprun Tram Humanoid
 • Max Megablast
103
Deeprun Tram Humanoid
 • Millie Watt
102
Deeprun Tram Humanoid
100
Deeprun Tram Humanoid
 • Ahoo'ru
103
Deeprun Tram Humanoid
 • Tyson Sanders
101
Deeprun Tram Humanoid
102
Deeprun Tram Humanoid
 • Queasy
102
Deeprun Tram Humanoid
 • Riddoh
100
Deeprun Tram Humanoid
 • Fran
100
Deeprun Tram Humanoid
 • Meatball
101
Deeprun Tram Humanoid
101
Deeprun Tram Humanoid
 • Akama
100
Deeprun Tram Humanoid
103
Deeprun Tram Mechanical
102
Deeprun Tram Mechanical
 • Nibbleh
101
Deeprun Tram Not specified
 • Clock'em

Deeprun Tram Non-combat Pet
NameLevelFactionRewardsLocation
Deeprun Rat Roundup 12
910 XP + 54
Champions' Hall
Me Brother, Nipsy 12
90 XP + 5 40
Champions' Hall